02-5702397 :'לט ,שוג ובא ,88 םולשה 'חר
9:00 - 23:00 תבש דע ןושאר :חותפ
88 Ha'shalom St. Abu-Gosh Tel. 02-5702397
Open: Sun.-Sat. 9:00-23:00

Inside a yard, amongst stone houses and fruit trees,opposite the Kiryat Anavim Kibbutz, is an authentic
excellent Lebanese restaurant.

The country's best Houmous alongside thick Tehina with parsley, fresh salads, pickled eggplant with nuts,Cornish hen stuffed with rice
and pine nuts and a rich assortment of grilled meats…

Take-out available.


How to get there?

From Tel Aviv: Exit left off the Tel Aviv--Jerusalem freeway at the Hemed Junction and immediately take another left in the direction of Abu-Gosh. On your left you will see the Madonna statue on the mountain. On your right will be the police building. Enter the road that leads you through the village homes and lovely gardens. If you happen to miss the way down to the village center, you can continue along your way and turn right after the right-hand curve in the road after the bus stop.

From Jerusalem: Exit the freeway at the Hemed Junction in the direction of Kiryat Anavim and Abu-Gosh. Take the Shalom road inside Abu-Gosh.
On your left will appear a sign proclaiming “Lebanese Restaurant”. After eating, return to the Shalom road. When you reach a left-hand turn (near the bus-stop) drive straight
to the monastery's parking lot in the village center.


,תות ץעו ןבא יתב תוניב ,רצח ךותב
,םיבנע תירק ץוביקל הסינכה לומ
תיטנתוא תינונבל הדעסמ תמקוממ
.תחבושמו

הניחט דצל ץראב םיבוטהמ סומוח
םיננער םיטלס ,היליזורטפ םע הכימס
,םיזוגא םע םישובכ םיליצח ,םיאלפנו
ןווגמו םירבונצו זרוא אלוממ ןויפוע
...שאה לע םירשב

.התיבה תחקל םג רשפאו

?עיגהל ךיא

ביבא-לתמ םיעסונשכ :ביבא-לתמ
םינופ םילשוריל ריהמה שיבכב
הלאמש דימו דמח ףלחמב הנימי
תא םיאור לאמשמ .שוג-ובא ןוויכל
ןיינב ןימימ .רהה לע הנודמה לספ
לוקיעב םירהזנו טאל םיעסונ .הרטשמ
דרויש בוחרל רשי םיסנכנ .שיבכה
םא .תופיה תוניגה םע רפכה יתב ןיב
רפכה זכרמל הדיריה תא םיספספמ
םינופו העונתה םע שיבכב םיכישממ
היינפב אבה לוקיעה ירחא הנימי
.סובוטואה תנחת ינפל ,הבחרה

ריהמה שיבכהמ םידרוי :םילשורימ
ובאו םיבנע תירק ןוויכל דמח ףלחמב
ובא ךותב םולשה שיבכב םיעסונו שוג
הדעסמ" :טלש ,לאמשמ דימ .שוג
םירזוח םילכואש ירחא .רצחב "תינונבל
הלאמש היינפל םיעיגמ .םולשה שיבכל
,רפכה זכרמל (סובוטוא תנחת דיל)
.רזנמה לש הינחה שרגמל רשי םיעסונו

שוג ובאב תינונבלה הדעסמה
02-5702397 :'לט ,שוג ובא ,88 םולשה 'חר
9:00 - 23:00 תבש דע ןושאר :חותפ

מדריך עסקים | בניית אתרים